Over Verloren verhalen

Let op! Dit concept is van 2007. Er zijn wijzigingen. Voor meer informatie neem je per email contact op met info@verlorenverhalen.nl


Inleiding:
De Nederlandse samenleving is multicultureel. De groep "buitenlandse Nederlanders" is zeer uiteenlopend. Niet alleen de herkomst maar ook de wijze waarop en mate waarin zij in de Nederlandse samenleving zijn geïntegreerd verschilt van groep tot groep. Een reden voor de verschillende mate van integratie ligt gedeeltelijk verborgen in de wijze en het moment waarop de groep in Nederland terecht is gekomen.

Als we kijken naar de kennis die de groepen onderling van elkaar hebben blijkt dat die nauwelijks aanwezig is. Men kent elkaars achtergronden en redenen voor de aanwezigheid in Nederland niet of nauwelijks.

Ook kennis van de oorspronkelijke Nederlandse cultuur ontbreekt grotendeels. Dat geldt trouwens ook voor Autochtone Nederlanders en de Nederlandse regio's (provincies) onderling.

In samenwerking met belangenorganisaties, gemeentes, VVV's en dergelijke, wil Verloren verhalen naar mensen zoeken die een verhaal of verhalen vanuit hun culturele achtergrond kennen die alleen, of voornamelijk, door vertellen overleven. Dat kunnen waargebeurde verhalen zijn maar ook sprookjes, sagen, legenden of mythen.

Het kunnen verhalen zijn vanuit een ver verleden maar ook verhalen van recentere datum. Te denken valt dan aan de verhalen over de achtergrond van de komst naar Nederland, een oorlog of een ballingschap.

concept:
Het crossmediaal en user generated content project valt uiteen in drie onderdelen die in verschillende fasen worden uitgewerkt.

Onderdeel 1 bestaat uit het schriftelijk verzamelen van verhalen en die (in verschillende talen) vindbaar maken op de website van Verloren verhalen.

Onderdeel 2 behelst het projectonderdeel Verloren verhalen, "Waar gebeurd! ".
Waar
gebeurd!
bestaat uit drie elementen:

1. Op verschillende locaties (beginnend met bijvoorbeeld een klein aantal NS Stations en een locatie op Schiphol) worden bordjes geplaatst. Hierop staat een telefoonnummer en een (aantal) verhaalcode(s). Een bezoeker / voorbijganger / wachtende kan het nummer bellen en een code intoetsen en hoort het verhaal verteld worden.

2. Het Waar gebeurd! abonnement. Een abonnement op Waar gebeurd! neemt een gebruiker door eenmalig een sms te sturen aan Verloren verhalen. Indien de gebruiker op een locatie komt waar verhalen beschikbaar zijn krijgt de abonnementhouder een sms van Verloren verhalen. In die sms staat het telefoonnummer en een verhaalcode. De gebruiker kan het nummer bellen en de code intoetsen en hoort vervolgens het verhaal verteld dat bij de betreffende locatie behoort / heeft afgespeeld.

3. Een gebruiker kan op een locatie zelf een Waar gebeurd! verhaal inspreken door het nummer van Verloren verhalen te bellen en het verhaal in te spreken. Verloren verhalen besluit vervolgens op welke wijze het verhaal kan worden benaderd door andere gebruikers.

Onderdeel 3 bestaat uit de verfilming van een aantal verhalen van Verloren verhalen. Volgens een vaststaand format.

Doel:
•  Het vastleggen van verhalen (die liefst nog niet eerder zijn vastgelegd) om ze de kans te geven in de tijd te overleven.

•  Het onderling beschikbaar maken en onder de aandacht brengen van verscheidene culturele achtergronden van de in Nederland levende groepen / culturen en door kennis te nemen van die achtergronden wederzijds begrip en respect vergroten.

•  Het beschikbaar maken van deze verhalen middels diverse media. (Internet, telefonie, TV, DVD).

•  Het toegankelijk maken van deze achtergronden middels een "infotainment" methode.Doelgroep:
Gezien de verschillende doelstellingen die achter dit project schuilgaan, en de verscheidenheid in de wijze waarop de verhalen benaderbaar zijn, is de doelgroep divers. Te denken valt hierbij aan schoolgaande jeugd, binnenlandse en buitenlandse toeristen en feitelijk een ieder die zich enigszins bewust is (of in het onderwijs, of langs andere wegen, bewust wordt gemaakt) van het gegeven dat we leven in een multiculturele samenleving die vol is van gebeurtenissen en verhalen. Zelfs dat is geen voorwaarde om tóch geboeid te raken door verhalen van welke culturele achtergrond dan ook. In veel gevallen zal de entertainmentwaarde de grootste trigger zijn om de audiovisuele programma's te bekijken, automatisch vindt er contact plaats met andere culturen dan de eigen.

Per gekozen medium zal de doelgroep verschillen. De website, die in eerste instantie de geschreven versie van de verhalen ontsluit voor publiek, zal bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in lessen MCV, geschiedenis of Nederlands op middelbare scholen.

De uiteindelijk vervaardigde dramaproducties, gedistribueerd middels DVD en/of TV hebben een nog bredere doelgroep, van 12 jaar en ouder.

Het projectonderdeel Waar gebeurd! Heeft als doelgroep toeristen, wachtenden en passanten.

Werkwijze:
Voor onderdeel 1 moet er gezocht worden naar content. O.a. door belangenorganisaties te benaderen en middels de website verhalen te vergaren. De vergaarde content moet worden ontsloten voor publiek middels de website en een goed doorzoekbaar databasesysteem. Het liefst in verschillende talen.

Onderdeel 2 kan opgestart worden als er binnen onderdeel 1 voldoende interessante content beschikbaar is gekomen. Een verzameling van deze verhalen kan ingesproken worden en technisch beschikbaar worden gesteld middels een voice-respons systeem. Op nader te bepalen locaties zal in samenwerking met de locatiebeheerders bordjes moeten worden geplaatst. Uiteindelijk kan dit zeer wijd verbreid worden ingezet. Te denken valt aan participatie van gemeenten of cultuurhistorische verenigingen.

Ook dit onderdeel zal in verschillende talen kunnen worden uitgevoerd zodat de taaldrempel voor gebruikers minimaal is en er ook de mogelijkheid bestaat dit voor toeristische doeleinden in te zetten. Het SMS abonnementsdeel vereist de technische medewerking van mobiele telefonie-providers. Zij zijn in staat de locatie van een telefoon te koppelen aan het verzenden van een SMS aan de gebruiker. De mogelijkheid voor gebruikers zelf gesproken content per telefoon toe te voegen wordt technisch mogelijk gemaakt middels een voice-respons systeem.

Binnen onderdeel 3 worden een aantal van die verhalen geproduceerd als audiovisueel programma. Het format voor deze programma's vormt de rode draad. Zoals het idee er nu ligt spelen de verhalen zich af in het Nederland van nu en wordt door een "verteller" die associatief, naar aanleiding van een "gevonden voorwerp" dat betrekking heeft op het betreffende verhaal, vanuit de locatie waar hij/zij zich telkens bevindt, het verhaal verteld. Op bepaalde momenten in het verhaal wordt dit vertellen door deze verteller overgenomen door gespeeld drama op een locatie in Nederland. De setting en acteurs komt niet per definitie overeen met de cultuur/regio waar het verhaal oorspronkelijk vandaan komt. Op deze manier worden de grenzen van de culturen overschreden en worden de verhalen meer universeel. Dit zal leiden tot herkenbaarheid van thema's die in de verschillende culturen een vergelijkbare rol spelen.

Verspreiding:
TV uitzendingen, internetsite, telefoon, bibliotheken, musea, belangenorganisaties, buurthuizen, boekhandels, ministerie, VVV's.

Financiering:
Er zal voor het gehele project of onderdelen daarvan een beroep gedaan worden op belangenorganisaties en commerciële participanten. Uiteraard kunnen deze organisaties contact opnemen met "verloren verhalen" om mogelijkheden tot participatie in het project te bespreken.